Home » About us » НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект

НАК МАШ 97 ООД подписа договор за изпълнение на проект
По Националния план за възстановяване и устойчивост
 
НАК МАШ 97 ООДсключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1953-C01 за изпълнение на проект„Теннологична модернизация в предприятието“по Националния план за възстановяване и устойчивост
Целитена проекта са:
Разширяване на производствения капацитет на НАК МАШ 97 ООД на база на повишаване ефективността на производствените процеси чрез повишаване на производителността и намаляване на разходите
Създаване на условия за растеж и развитиена НАК МАШ 97 ООД, и повишаване на конкурентоспособносттаму, чрезпо-нататъшнацифровизациянапроизводственитепроцеси.
Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологич енактив - Петосенобработвашцентързаедрогабаритнидетайли с ЦПУ.:
Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигнaт:
Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет на НАК МАШ 97 ООД, вследствие създадените възможностите за приемане и изпълнение на поръчки в къси срокове.
По-нататъшна цифровизация на механичната обработка на изделията и като цяло на производствените процеси в НАК МАШ 97 ООД
Общата стойност на проекта е 2 099 620 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 699 803.35 лв.,предоставена от Европейския съюз по механизма за възстановяване и устойчивост.