Home » About us » ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКЪРЕТНОСПОСОБНОСТ
                        На 09 февруари 2016 г. НАК МАШ 97 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ и започна изпълнението му.
 
Договорът е за изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет и износа на НАКМАШ 97 ООД”. Проектът предвижда внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес, както и разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието.
 
В резултат от изпълнението на проекта :
- ще се подобри ресурсната ефективност, вкл.  като се намалят разходите за материали и суровини;
- ще се подобри ефикасността и оптимизира производственият процес;
- ще се внедрят в производството нови изделия - гама двубиелни ексцентрик преси  с ЦПУ с удар от 250, 300 и 400 т;
- ще се увеличи производствения капацитет;
- ще се увеличи производителниостта на труда;
- ще се повиши качеството на продукцията;
- ще се увеличи износът.
 
Проектът ще се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, осъществявана чрез Европейския фонд за регионално развитие.Общата стойност на проекта е 3 102 600 лв, от които 849 972.79 лв европейско и 149 995.19 лв национално съфинансиране.