Home » About us » Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
НАК МАШ 97 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0677-C01 за изпълнение на проект„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Целта ще се постигне чрез:
- Топлоизолиране на външни стени към външен въздух в Производствено хале 3;
- Подмяна на дограма – прозорци и индустриална врата, в Производствено хале 3;
-Подмяната на осветлението вПроизводственихале 3с енергоспетяващи линейни осветители.
Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на енергийната ефективност на предприятието, което ще допринесе завъзстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта е 292 500.00лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 146 250.00 лв.,предоставена отЕвропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиепо линия на REACT-EU.